ARTOME - med kulturen som växtkraft!


ARTOME är en mångfacetterad verksamhet med mottot Kulturen som växtkraft!

Den kastar ljuset på kulturens avgörande betydelse också på landsbygden och mindre orter och en levande dialog med invånarna.


ARTOME är en blandkonstverksamhet med mångfald och jämställdhets- och genusperspektiv. Genom att skapa konstnärliga ytor väcker och ökar verksamheten intresset för samtidskonsten, bidrar till gemenskap över generationsgränserna och inkludering och gör kulturen till en del av samhällsbyggnaden, dess arv och politiska klimat.

Den utforskar scenkonstlandskapet genom flera medier på vanliga och otippade platser. Med dans, teater, musik, film och bild- och formkonst utvecklar ARTOME förståelsen av samtida dans, fördjupar kunskapen om nutida konst och sätter stort värde på att stärka länken till publiken.


Den utvidgar även det konstnärliga nätverket och samarbetet mellan kulturutövare och andra kulturella strukturer.


ARTOME har sin bas i Torup med Torups bygdegård som arbetsplats.

Verksamheten föddes 2016, ur den kreativa chefen Nathalie Ruiz erfarenhet som scen- och mediakonstnär, regissör och koreograf, kursledare, föreläsare, projektledare och konstnärlig chef.

Hennes medicinstudier, egen forskning och flerårig internationell verksamhet inom scenkonsten på institution och i frilansvärlden, har gett henne värdefull kunskap om kultur och hälsa, kultur och samhälle samt förhållandet till människan och publiken.ARTOME består av tre sammanfogade delar: Motion, Inspiration, Communication.


Motion: ARTOME erbjuder platsspecifika performance, föreställningar och iscensättningar, samarbeten och kollektivt arbete med kulturutövare och andra konstarter, mentorskap, workshops för scenkonstnärer, danspedagoger samt community dans, dans på särskilda boenden och (rätts)psykiatriska kliniker.


Inspiration: ARTOME arrangerar kulturella aktiviteter, evenemang, utställningar, debatter, temakvällar, föreläsningar om danskonsten samt återkommande träffar med kulturella personligheter.


Communication: ARTOME utvecklar koncept som Moving Torup, där ett platsspecifikt konstnärligt nät vävs över kommun och samhälle i nära samarbete med invånarna.

Konceptet, som ARTOME genomfört även i Östergötland med Moving Vadstena, engagerar deltagarna i skräddarsydda scenkonstupplevelser, dansworkshops, framträdanden i professionella sammanhang, föreläsningar, debatter, evenemang och produktion av filmer.

Foto: Maths Jalhed

             Om Nathalie Ruiz

Nathalie Ruiz Foto: Jukka Rajala

Dansaktivist Nathalie Ruiz är en mångsidiga scenkonstnären, koreograf, dans- och mediakonstnär, kursledare och föreläsare. Hon har varit verksam internationellt i mer än 35 år, såväl på institutioner som i frilansvärlden.

Nathalie Ruiz är uppvuxen och utbildad i Provence, med föräldrar som flydde till Frankrike under Algeriet-kriget. Vid sidan av hennes medicinstudier utbildade hon sig i dans, teater och mim.


Efter samarbete med Martha Graham, Twyla Tharp och Karine Saporta kom hon, 1988, som solistdansare till Sverige och Cullbergbaletten. Under sin karriär har hon samarbetat med de mest betydande koreograferna i vår tid som Mats Ek, Jiri Kylian, Per Jonsson, Kenneth Kvarnström, Örjan Andersson, Efva Lilja, Helena Franzen, Birgitta Egerbladh, Cristina Caprioli, Philippe Blanchard, Johanna Nuutinen, Lisen Ellard med flera.

Hon har dessutom varit biträdande regissör och koreograf åt Mats Ek.


Sedan 1992 är hon verksam som koreograf och har varit konstnärlig chef dans på Regionteater Väst och för den egna ensemblen Co. Alba.

I hennes konstnärskap står människan, de existentiella frågorna och samhället i fokus och hennes uppsättningar spänner över konst, opera, teater, dans och film. Hon har fått utlopp för sin kreativitet på såväl större scener som Dramaten, Stadsteatern-Kulturhuset och Dansens Hus i Stockholm, Malmö Opera, Le Grand Théâtre de la ville du Luxembourg, le Théâtre des Bouffes du Nord i Paris, som mindre scener som MDT och Fylkingen i Stockholm, Atalante i Göteborg och Teater Halland i Varberg, samt på ovanliga spelplatser som Moderna Museet och Tensta Konsthall i Stockholm, Uppsala Konstmuseum, RIAN Designmuseum i Falkenberg, Torups bygdegård, biograf Forum och Landeryds Järnvägsmuseum i Hylte.


Nathalie Ruiz har blivit nominerad till bästa dansare i Europa och främjar och berikar svensk dans med sitt väsen, sin uttrycksförmåga och sitt brinnande engagemang.

Hon har erhållit Carina Ari-medaljen, hedersmedaljen av hemstaden La Garde i Frankrike 2010, Hylte kommuns Kulturpris 2017 och 2019 Region Hallands Kulturpris med motiveringen: ”Nathalie Ruiz är en härligt lysande stjärna på dansscenen och en outtröttlig ambassadör för danskonsten som inte gör skillnad på Dramatens stora scen och bygdegården i Torup.”


Sedan 2016 är hon konstnärlig chef för ARTOME - verksamhet med kulturen som växtkraft! och har sin bas i Torup i Halland. Hon strävar efter att kasta ljuset på kulturens betydelsen och nödvändigheten också på landsbygden och mindre orter. Hon är projektledare för Rendez-Vous! - för ett rikt kulturliv på små orter. En serie möten med insiktsfulla kulturella personligheter på Torups bygdegård där hon dessutom leder dansverksamheten Moving Torup - Kreativ Motion.


Hon har lett workshops för kulturutövare och allmänhet i Marocko, Mexico, Tunisien, Schweiz, Frankrike, Sverige och Finland och fortsätter numera även på särskilda boende och demensavdelningar och på rättspsykiatriska kliniker. Dessutom koreograferar, uppträder och föreläser Nathalie Ruiz i Sverige och internationellt.
About NATHALIE RUIZ


The multidisciplinary artist Nathalie Ruiz is a choreographer, performer, media artist, lecturer and educator. She has been active internationally for more than 35 years, both in institutions and in the freelance world.

Nathalie Ruiz grew up and was educated in Provence, with her parents who fled to France during the Algerian War. Alongside her medical studies, she got an education in dance, theater and mime.


After her collaboration with choreographers Martha Graham, Twyla Tharp and Karine Saporta, she came to Sweden as a solist dancer for the Cullberg Ballet in 1988. During her career she has collaborated with the most significant choreographers of our time as Mats Ek, Jiri Kylian, Per Jonsson, Kenneth Kvarnström, Örjan Andersson, Helena Franzen, Efva Lilja, Birgitta Egerbladh, Cristina Caprioli, Philippe Blanchard, Johanna Nuutinen, Lisa Ellard among others.

She has also been assistant director and choreographer for Mats Ek.


Since 1992 she is working as a choreographer and filmmaker and has been the artistic director for the dance company at the Swedish Regionteater Väst and for her own ensemble Co. Alba.

In her practice the focus is on people, the existential issues and the society and her works spans art, opera, theater, dance and film. She finds an outlet for her creativity in many performances for main stages as The Royal Dramatic Theatre, the City Theatre and House of Culture, the House of Dance in Stockholm, Malmö Opera, Le Grand Théâtre du Luxembourg and Le Théâtre des Bouffes du Nord in Paris, on smaller stages as MDT, Fylkingen in Stockholm, Atalante in Gothenburg and the Theatre of Halland in Varberg but also on atypical stages as Moderna Museet and Tensta Art Gallery in Stockholm, Uppsala Art Museum, Landeryd Railway Museum, Torup Community center, Forum cinema in Hylte and RIAN Designmuseum in Falkenberg.


Nathalie Ruiz has been nominated best dancer in Europe. She promotes and enriches the Swedish dance with her essence, her burning expressiveness and her passionate commitment.

She has been honored with the Carina Ari-gold medal, the medal of honor of her hometown La Garde in France 2010, the Culture Prize of the municipality Hylte 2017 and the Culture Prize of the Region Halland 2019 with the motivation: “Nathalie Ruiz is a wonderfully brilliant star on the dance scene and a tireless ambassador for the art of dance that makes no difference between the main stage at The Royal Dramatic Theater in Stockholm and community center in Torup.”


Since 2016, she is the creative director for ARTOME - an entreprise with culture as a growing power! She is based in Torup in Halland and she strives to highlight the importance and necessity of the presence of Art and Performing Arts also in the countryside.

She is even project manager for Rendez-Vous! - for a richer cultural life in small towns. A series of encounters with swedish cultural personalities at Torup's community center where she also leads workshops with Moving Torup - Creative Motion.


She has led workshops for professionals, for the community and anyone interested in the Art of dance in Mexico, Morocco, Tunisia, Switzerland, France, Sweden and Finland and nowadays for special housing, dementia departments and for forensic psychiatric clinics.


In addition, Nathalie Ruiz choreographs, performs and lectures in Sweden and internationally.